Algemene-voorwaarden

Algemene Voorwaarden Kitemedia

(KvK Utrecht: 30212027)

– versie 18/07/2014

Begripsbepalingen:

In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande woorden, steeds met een beginhoofdletter geschreven de volgende betekenis:

Opdrachtgever: de Partij die aan Kitemedia opdracht geeft;

Kitemedia: handelsnaam van Roald Schaap, kantoorhoudende Janskerkhof 28, 3512 BN Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30212027, hierna ook te noemen Opdrachtnemer;

Opdracht: de schriftelijke of mondelinge overeenkomst, waarbij Kitemedia zich jegens Opdrachtgever verplicht tot het verrichten van werkzaamheden;

Honorarium: de vergoeding voor door Kitemedia verrichte werkzaamheden, waaronder niet begrepen de Bijkomende Kosten;

Bijkomende Kosten: feitelijk gemaakte opdrachtgebonden kosten, niet begrepen in het Honorarium, die op basis van specificatie aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Hiertoe behoren o.a. ; reis- en verblijfskosten, reproductiekosten en kosten voor diensten van derden;

Meerkosten: Honorarium en Bijkomende Kosten van door Kitemedia verrichte werkzaamheden, die zijn ontstaan tijdens de uitvoering van de Opdracht als gevolg van omstandigheden, nader beschreven in art. 4 lid 1en 2 en art. 6 lid 5 van deze Algemene Voorwaarden;

Uurtarief; het tarief per uur voor door Kitemedia verrichte werkzaamheden, waarin begrepen (bruto) salariskosten en een opslag voor niet-opdrachtgebonden bedrijfskosten en winst;

Partij: Opdrachtgever of Kitemedia;

Partijen: Opdrachtgever en Kitemedia.

 1. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Kitemedia, alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de Opdrachtgever en Kitemedia gesloten overeenkomsten, tenzij in de Opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Iedere toepasselijkheid van algemene voorwaarden en inkoopvoorwaarden van de Opdrachtgever op de tussen de Opdrachtgever en Kitemedia gesloten overeenkomsten wordt door Kitemedia uitgesloten.
  3. Indien Kitemedia niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Kitemedia in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen wel de stipte naleving van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
 2. Offerte en opdracht
  1. Alle offertes van Kitemedia zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig.
  2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar verstrekte wensen en gegevens, waarop Kitemedia de offerte baseert. Indien die gegevens niet juist of volledig blijken te zijn, heeft Kitemedia het recht om de offerte te wijzigen of de Opdracht te ontbinden.
  3. De in de offerte vermelde bedragen zijn excl. omzetbelasting, tenzij anders aangegeven.
  4. De opdracht komt eerst tot stand als een door Kitemedia en Opdrachtgever getekende overeenkomst, waarin de omvang van de door Kitemedia te verrichten werkzaamheden zijn vastgelegd, door Kitemedia (retour) is ontvangen.
   Indien de door Partijen getekende overeenkomst (nog) niet door Kitemedia (retour) is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en onder toepasselijkheid van de omvang van werkzaamheden als beschreven in de door Kitemedia uitgebrachte offerte, op het moment dat Kitemedia op (mondeling of schriftelijk) verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering is begonnen.
  5. Nadere mondelinge afspraken en bedingen tussen Partijen zijn pas bindend nadat deze schriftelijk door Kitemedia zijn bevestigd.
 3. Uitvoering en wijziging van de Opdracht
  1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kitemedia aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste en tijdige uitvoering van de Opdracht, tijdig aan Kitemedia worden verstrekt. Indien deze gegevens niet, niet tijdig, niet volledig of onjuist aan Kitemedia zijn vertrekt, heeft Kitemedia het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten en/of de hieruit voortvloeiende extra kosten als Meerkosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen tegen de op dat moment door Kitemedia gehanteerde (Uur)tarieven en volgens een door Kitemedia te overleggen specificatie.
  2. Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht door gewijzigde en/of aanvullende inzichten van de Opdrachtgever meer en/of andere werkzaamheden door Kitemedia moeten worden uitgevoerd dan oorspronkelijk zijn overeengekomen en/of hierdoor de overeengekomen leveringstermijn niet kan worden nagekomen, dan zal Kitemedia de Opdrachtgever hiervan terstond op de hoogte stellen.
   De kosten van deze werkzaamheden zullen als Meerkosten bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht volgens een door Kitemedia te overleggen specificatie. In dit geval is Kitemedia gerechtigd om de uitvoering van de Opdracht op te schorten en de uitvoering van verdere werkzaamheden eerst ter hand te nemen, nadat de Opdrachtgever schriftelijk akkoord is gegaan met de Meerkosten en/of de nieuwe leveringstermijn en/of andere door Kitemedia gestelde voorwaarden. Deze opschorting levert geen wanprestatie van Kitemedia op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
  3. Indien, zulks ter uitsluitende beoordeling door Kitemedia, de aanvullende en/of gewijzigde inzichten van de Opdrachtgever van een zodanige aard en/of omvang zijn dat sprake is van een ingrijpende wijziging van de Opdracht, heeft Kitemedia het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, volgens het bepaalde in art. 9 lid 2 van deze Algemene Voorwaarden.
 1. Inschakelen van derden
  1. Opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de Opdracht worden door of namens en voor rekening en risico van Opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de Opdrachtgever kan Kitemedia, voor rekening en risico van de Opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Genoemde machtiging zal schriftelijk worden vastgelegd. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.
  2. Wanneer Kitemedia op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan Kitemedia namens de Opdrachtgever offertes aanvragen.
  3. Wanneer bij de uitvoering van de opdracht Kitemedia volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de Opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met deze derde met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de Opdrachtgever.
  4. Wanneer Kitemedia namens en voor rekening van Opdrachtgever opdrachten of aanwijzingen aan derden verstrekt, dan zal de Opdrachtgever op verzoek van Opdrachtnemer deze opdrachten of aanwijzingen schriftelijk bevestigen.
   Kitemedia is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, ongeacht of deze door Kitemedia zijn geïntroduceerd. De opdrachtgever dient in voorkomende gevallen deze derden zelf aan te spreken. Kitemedia kan Opdrachtgever hierbij desgewenst assisteren op nader overeen te komen voorwaarden.
  5. De Opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met de Opdrachtnemer derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de Opdracht. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.
 2. Honorarium en kosten
  1. Kitemedia heeft recht op een Honorarium voor het uitvoeren van de Opdracht.
   Dit Honorarium kan worden overeengekomen op de volgende wijzen:
   a. op basis van de feitelijk aan de uitvoering van de opdracht bestede tijd en de feitelijk gemaakte kosten, tegen de door Kitemedia gehanteerde (Uur- en km) tarieven en volgens door Kitemedia te overleggen specificatie; of
   b. op basis van een vast bedrag; of
   c. op basis van een samenstelling van het onder a. en b. van dit artikel genoemde;
   e.e.a. zoals nader vastgelegd in de Opdracht.
   Indien in de Opdracht geen andere afspraken zijn vastgelegd over de wijze waarop het Honorarium wordt overeengekomen is de onder punt a. van dit artikel beschreven wijze van toepassing.
  2. Naast het overeengekomen Honorarium heeft Kitemedia recht op vergoeding van Bijkomende Kosten. Deze Bijkomende Kosten zijn niet in het Honorarium begrepen.
  3. Algemene stijgingen van lonen en prijzen mogen door Kitemedia per 1 januari en per 1 juli van ieder kalenderjaar worden doorberekend in door haar gehanteerde (Uur)tarieven op basis van de meest toepasselijke CBS-prijsindexcijfers.
  4. Kostenverhogende maatregelen van overheidswege mogen te allen tijde worden doorberekend in de door Kitemedia gehanteerde (Uur)tarieven.
  5. Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken of op andere wijze wordt beïnvloed door omstandigheden die niet aan Kitemedia kunnen worden toegerekend, dan is de Opdrachtgever verplicht eventuele Meerkosten die dit met zich meebrengt te vergoeden.
  6. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven hebben voorcalculaties en begrotingen slechts een indicatief karakter en kunnen daaraan geen rechten of verwachtingen worden ontleend. Alleen wanneer Partijen dat zijn overeengekomen, is Kitemedia verplicht om de Opdrachtgever te informeren wanneer een voorcalculatie of begroting overschreden wordt.
 3. Betaling en incassokosten
  1. Kitemedia is gerechtigd Honorarium, Bijkomende Kosten en Meerkosten periodiek in rekening brengen.
  2. Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen veertien dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
  3. Wanneer de Opdrachtgever, na door Kitemedia schriftelijk te zijn herinnerd alsnog binnen veertien dagen te betalen, na deze veertien dagen alsnog in verzuim is zijn betalingsverplichting na te komen, is de Opdrachtgever vanaf dat moment tot aan het moment van voldoening wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen.
 4. Intellectueel eigendom en vertrouwelijkheid
  1. Alle rechten met betrekking tot producten/voortbrengselen van de geest die Kitemedia bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, van welke aard dan ook, daaronder mede begrepen adviezen, opinies, aanpak, werkwijzen, software, documentatie, analyses, systemen, rapporten, ontwerpen, handleidingen, trainingen, cursussen, methoden, brochures en dergelijke, berusten en verblijven exclusief bij Kitemedia en/of haar licentiegevers en komen nimmer toe aan de Opdrachtgever.
  2. Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de Opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Kitemedia kan aan deze overdracht voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een door Kitemedia te betalen vergoeding.
  3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten uit het materiaal te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding.
  4. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde vrijwaart Opdrachtgever Kitemedia voor alle door haar geleden en te lijden schade, met name ook in geval van aanspraken van de kant van derden-rechthebbenden.
  5. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere Partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de Opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere Partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
 5. Opschorting en ontbinding
  1. Kitemedia is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de Opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, indien:
   a. er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de van de Opdracht door de Opdrachtgever, waaronder tevens wordt verstaan een zodanig gedrag van de Opdrachtgever op grond waarvan van de Opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de Opdracht wordt afgerond;
   b. de Opdrachtgever in verzuim is de (termijn)factuur binnen de betalingstermijn te betalen en de Opdrachtgever, na schriftelijk te zijn herinnerd alsnog binnen veertien dagen te betalen, dit nalaat, dan wel Kitemedia uit enige mededeling of gedraging van de Opdrachtgever moet begrijpen, dat betaling niet plaats zal vinden;
   c. de Opdrachtgever in verzuim is om op verzoek van Kitemedia voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen die voortvloeien uit de Opdracht, dit in het gevalKitemedia na het sluiten van overeenkomst omstandigheden ter kennis zijn gekomen, die goede grond geven om te twijfelen aan het vermogen van Opdrachtgever om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen;
   d. ten aanzien van de Opdrachtgever een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance of schuldsanering wordt ingediend, dan wel de Opdrachtgever de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen wordt ontnomen, in welke gevallen alle verschuldigde bedragen terstond opeisbaar worden.
  2. Opdrachtgever is niet gerechtigd de Opdracht tussentijds te beëindigen. Wanneer de Opdrachtgever de Opdracht beëindigt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door Kitemedia, of wanneerKitemedia de overeenkomst ontbindt krachtens het gestelde in art. 4 lid 3 of 9 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden, dan is de Opdrachtgever, naast het Honorarium en de gemaakte (Meer- en Bijkomende) kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een terstond opeisbare schadevergoeding verschuldigd, onverminderd het recht van Kitemedia om de gehele schade in rechte te vorderen.
  3. De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door Kitemedia op eigen naam voor de vervulling van de Opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het Honorarium.
  4. Bij een ontbinding op grond van de omstandigheden genoemd in art. 9 lid 2 van deze Algemene Voorwaarden strekken alle ontvangen betalingen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.
 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring
  1. De aansprakelijkheid van Kitemedia wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen krachtens de Opdracht ontstaat slechts indien Opdrachtgever Kitemedia eerst onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt en daarbij Kitemedia in staat stelt om binnen een redelijke termijn en voor eigen rekening de tekortkoming op te heffen, dan wel schade te beperken, en Kitemedia ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Kitemedia in staat is doeltreffend te reageren.
  2. Kitemedia is uitsluitend aansprakelijk jegens de Opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen krachtens de Opdracht en wel uitsluitend voor aan Opdrachtnemer toerekenbare directe schade en dan uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Kitemedia voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, alsmede vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens verlies, gederfde omzet of winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en imagoschade.
  3. Indien Kitemedia krachtens voorgaande leden van dit artikel jegens Opdrachtgever aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het Honorarium, althans tot dat gedeelte van het Honorarium dat aan de Opdrachtgever in rekening is gebracht of waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  4. Kitemedia is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van ondeugdelijkheid van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensdragers, registers of andere middelen, geen uitgezonderd, noch voor schade die is ontstaan door het onderscheppen door derden van audio- en/of datatransmissies van telefoon, fax, of e-mail en het mogelijk vervalsen daarvan.
  5. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van een jaar vanaf het moment dat de Opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.
  6. De Opdrachtgever vrijwaart Kitemedia voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan Kitemedia toerekenbaar is. Indien Kitemedia uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Kitemedia zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Kitemedia, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Kitemedia en in haar opdracht werkende derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 7. Overmacht
  1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan omstandigheden waarbij uitvoering van de Opdracht redelijkerwijs net van Kitemedia kan worden gevergd. Hieronder zullen onder meer doch niet uitsluitend worden begrepen brand en overstroming, natuurgeweld, uitval van stroomvoorziening, internet en bedrijfsapparatuur en storingen bij transport en vervoer.
   Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden tevens verstaan het uitvallen van personeel of in opdracht van Kitemedia werkende derden, voor zover betrokken bij en noodzakelijk voor de uitvoering van de Opdracht.
   Een beroep op overmacht kan worden gedaan zowel indien de vermelde omstandigheden zich aan de zijde van Kitemedia voordoen, als wanneer de omstandigheden zich aan de zijde van door Kitemedia ingeschakelde derden voordoen.
  2. In geval van overmacht heeft Kitemedia het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en zal Kitemedia al het mogelijke doen wat in haar vermogen ligt om alsnog zo spoedig mogelijk uitvoering te geven aan de Opdracht.
   Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Kitemedia niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn zowel Kitemedia als de Opdrachtgever bevoegd de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer.
  3. Indien Kitemedia bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan
haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Kitemedia gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare
deel afzonderlijk in rekening te brengen en is de opdrachtgever gehouden deze rekening te voldoen.
 8. Klachten, geschillen en toepasselijk recht
  1. Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Kitemedia meegedeeld, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de Opdracht volledig te hebben aanvaard.
  2. Op de Opdracht tussen de Kitemedia en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
  3. Mochten er geschillen tussen Partijen ontstaan, die niet minnelijk kunnen worden geschikt, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarin Kitemedia is gevestigd.
 9. Overige bepalingen
  1. Op de Opdracht is van toepassing de versie van de Algemene Voorwaarden, zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Opdracht. Deze versie is ten allen tijde opvraagbaar bij Kitemedia.
   De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is te vinden op https://www.kitemedia.nl/algemene-voorwaarden/.
  2. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
  3. De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.
 10. Hosting
  1. De door Kitemedia aangeboden hosting mag niet gebruikt worden voor illegale activiteiten.

maak het waar

met opmerkelijke branding, websites & campagnes

Design

Campagnes

Bezoekadres